1. Definice

» Prodávající – provozovatel internetového obchodu Fotoobrazy-na-platno.cz je firma Slam Syndicate s.r.o.

» Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.

» Zboží – produkty nebo služby v nabídce internetového obchodu Fotoobrazy-na-platno.cz

» Objednávka – kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží.

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě, případně při objednání zboží telefonicky nebo e-mailem.

3. Storno objednávky

a) Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání zboží. Za případné zpoždění doručení způsobené třetí stranou (kurýrní společnost apod.). neneseme zodpovědnost.

b) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupující uvedl v objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho velkoobchodní cena. V takovém případě bude neprodleně informovat kupujícího za účelem dohodnutí dalšího postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena na jeho účet nebo zaslána na adresu do 7 kalendářních dnů.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

a) Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího se nevztahuje na osobní převzetí zboží na adrese provozovny nebo ve skladu internetového obchodu, je-li toto zakoupeno přímo, bez předchozí objednávky.

b) Kupující, který nekupuje zboží v rámci podnikatelské činnosti, má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě platí tyto podmínky:

» záměr odstoupit od smlouvy oznámí kupující prodávajícímu co nejdříve, spolu s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem účtu, resp. adresou pro vrácení peněz,

» zboží, pokud je již převzato, zašle kupující na adresu prodávajícího,

» zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být poškozeno ani použito,

» zboží musí být kompletní, včetně příslušenství, záručního listu, návodu a dokladu o koupi,

» zboží zašle kupující doporučeně a pojištěné, nikoliv na dobírku.

c) Při splnění výše uvedených podmínek vrátí prodávající peníze za zboží převodem na účet kupujícího nebo zasláním na jeho adresu, a to nejpozději do 15 pracovních dnů po obdržení zboží. Při nesplnění některé z podmínek bude zboží vráceno kupujícímu na jeho náklady.

5. Dodací podmínky

a) Dodání objednaného zboží bude realizováno v co nejkratším termínu, podle dostupnosti zboží na skladě a výrobních možností prodávajícího. Termín vyřízení objednávky je obvykle do 5 pracovních dnů od jejího potvrzení. V případě delší dodací lhůty bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.

b) Místo odběru, resp. zaslání zboží je stanoveno kupujícím při objednávání zboží. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Dopravu na adresu doručení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží) a návod k používání, případně záruční list.

6. Poplatky za přepravu

a) Způsob platby si kupující vybere při objednávání zboží označením zvolené možnosti. Doprava na dobírku přepravní společností 250 Kč.

b) Při nákupu nad 1500 Kč na dobírku nebo při osobním odběru, může prodávající požadovat od kupujícího zaplacení zálohy na účet prodávajícího, a to do 50 % z celkové ceny objednávky a nejpozději do 24 hodin od jejího potvrzení.

c) Zboží odesíláme pouze v rámci České republiky.

7. Osobní převzetí zboží

Osobní převzetí zboží je možné na provozovně Tiskového centra Slam.CZ na adrese Slovenská 539/12. Termín osobního převzetí bude předem dohodnut e-mailem nebo telefonicky.

8. Záruka, reklamace a servis

a) Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned při převzetí. Pokud je na zásilce výrazné mechanické poškození, zjevně způsobené přepravou, má právo ji nepřevzít.

b) Pro uplatnění reklamace platí běžný reklamační postup. Záruční doba na zboží je 24 měsíců. Kupující je povinen doručit reklamované zboží prodávajícímu čisté, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů a záručního listu nebo faktury.

c) Právo na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým nebo nesprávným zacházením se zbožím, případně jiným porušením záručních podmínek. Ze záruky jsou také vyjmuty závady a poškození zboží, způsobené živelnou pohromou.

d) Při neoprávněné reklamaci je kupující povinen uhradit náklady vzniklé její řešením.

9. Závěrečná ustanovení

Potvrzením objednávky zároveň kupující prohlašuje, že se před jejím vyplněním seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Práva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze „Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.“ ve znění pozdějších zákonných úprav, zůstávají těmito podmínkami nedotčena. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.